top of page

תקנון האתר ומדיניות משלוחים

כללי

הגלישה באתר האינטרנט www.happ.co.il (להלן: "האתר") תעשה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האתר בבעלות צ.ד.י ניהול ואחזקות (2003) בע"מ ח.פ 513445239 כתובת גלגלי הפלדה 20 הרצליה ומופעל על ידה (להלן "מפעילת האתר”). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו. מובהר כי מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. במידה והינך לא מסכים לתנאי השימוש באתר, הינך נדרש לא לעשות שימוש או לרכוש מוצרים באתר זה.

השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

קניין רוחני וסימני מסחר

האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו הנו רכושה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים ויישארו בבעלותם המלאה בכל עת. למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב. 

 

הגבלת אחריות

התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: "התוכן") ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (AS IS) ואחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.

 

חלק מהקישורים שבאתר מובילים למידע ולתכנים מתפרסמים באתרים חיצוניים. מפעילת האתר אינה מפרסמת, מעודדת, מסכימה ושולטת במידע המתפרסם באתרים חיצוניים אלו ואיננה מפקחת עליהם. 

 

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

 

שמירה על הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו. 

 

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי, כדוגמת שמו ודרכי ההתקשרות עמו. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים טעוני הרישום. 

 

בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק ,המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו הוא לא יוכל להשתמש בשירותים אלה.

 

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת "שובר מתנה", אנו עושים שימוש למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה . כמו כן, במידת הצורך פרטים אלו ישמשו ליצירת קשר עמך.   

 

בנוסף, מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בנתונים ובמידע הנמסרים על ידי משתמש באתר במסגרת רישומו לאתר אך גם בנתונים ובמידע שהמפעילה עשוייה לאסוף על שימושך באתר (כגון: מידע / מוצר שעניין אתו, עמודים שנצפו ,  מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address).  שימוש במידע זה יעשה באופן אנונימי ולצרכים סטטיסטים, לצרכי שיפור שירותי האתר וכד' והכל בכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.  מפעילת האתר רשאית להסתייע  בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר לשימוש משתמשי האתר.

 

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מע' חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי ככל שהסכמת לכך בעת ביצוע הרישום. אם ברצונך להפסיק לקבל הודאות כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מפעילת האתר בכתובת הדואר האלקטרוני info@happ.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

 

הפסקת שימוש

מפעילת האתר רשאית לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירות, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה וזאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, רשאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

תנאי שימוש ורכישת "שובר מתנה" באתר

ביצוע קנייה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות אישית תקפה, וכרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. עם זאת, מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון

 

אם הנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר. 

 

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. 

 

לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את האתר והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. רק קבלת  אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת השובר שהזמנת. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה. 

 

כדי שנוכל לספק לך את המוצר שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצר ולחיובך. יתכנו סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה טלפונית למספר 09-9576757

 

במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת - תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין אחר.

 

ביטול רכישה והחזרת השובר מתנה

 

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

 

הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 09-9576757, במייל info@happ.co.il בפקס 09-9576090 בדואר רשום לכתובת ת.ד 12732 צ.ד.י ניהול ואחזקות (2003) בע"מ הרצליה במשרדנו גלגלי הפלדה 20 קומה ב א.ת הרצליה או דרך הקישור היעודי בדף הראשי באתר. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן. 

    

בעת ביטול עסקה כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

 

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

 

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

הדין החל על השימוש באתר ובשירותיו, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הנו הדין הישראלי בלבד.

תקנון מבצעים - אתר רשת הפנינג

תוקף המבצע מופיע בעמוד המבצע עצמו 

מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוגבל לפריטים המשתתפים בו בלבד, כמפורט בחנויות הרשת

מחירי המוצרים המשתתפים במבצעי הרשת יופיעו לפני ואחרי הנחה, כפי שהם מוצגים בחנויות הרשת

מינימום פריטים בכל מבצע: 50 פריטים בכלל הרשת

מבצע 1+1: הפריט השני הזול מביניהם

מבצע 15% הנחה על המוצר ראשון או השני בחצי מחיר: הפריט השני הזול מביניהם

אין כפל מבצעים והנחות

 

מבצע 50 ₪ מתנה. קנה ב- 200 ₪, שלם 150 ₪.

ניתן לממש עד 6 כפולות. כלומר קנה ב- 1,200 ₪ שלם 900 ₪ בלבד.

מגוון: מוצרי החנות למעט מבצע דמויות פופ, קורקרנטים מותג "מיקרו", ומוצרים נוספים אשר במבצעי מחיר.

אין כפל מבצעים והנחות

בקנייה במבצע לא ניתן לממש שוברי מתנה של מועדון  הפנינג פאן

תוקף: 23.4.2020-1.5.2020

מבצע 15% הנחה ובנוסף 25% על המוצר השני

מגוון: על המוצרים המסומנים בחנות

בקניה מעל 99 ₪.

25% הנחה על המוצר הזול מהשתיים

לחברי מועדון הפנינג fun בלבד

כיוון שהמשלוחים מבוצעים על ידי צוות החנות, עלות המשלוח נקבעת במעמד אישור התשלום על ידי הלקוח בהתאם למרחק מהחנות לבית הלקוח. החיוב בגין המשלוח מבוצע רק לאחר קבלת אישור הלקוח

 

מתן פרטי כרטיס האשראי מהווה את הסכמת הלקוח לאישור הזמנתו כפי שמפורטת בחשבונית ואת הסכמת הלקוח לתשלום דמי המשלוח.

bottom of page